top of page

Updated Temple's Construction - Sangha Building and Dharma Program Support
=====

Cập Nhật Công Trình Xây Dựng & Tâm Thư Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Thiền Viện Pháp Thuận

Meditation Hall - Buddha Hall.jpg

Meditation Hall - Buddha Hall at Dharma Mountain.

Dharma Meditation Temple, established in 2014 until now, is a place of non-profit Spiritual - Charity Religious activities in the heart of the Buddhist compatriot community near and far. From 2016 until now is the time in the process of applying for permission and opening land to build our temple. In the conditions of living, studying, practicing and serving the Buddhist community for many years, but there is no material basis to conveniently meet the Buddhist and service activities. Currently, Dharma Mountain is trying its best with the spiritual support of the Venerable Monks in the Sangha, with the enthusiastic support of the Dharma from the good intellectuals, Buddhists and donors, has often supported the Construction Project to be completed soon.

 

Our Temple Construction project will begin construction soon once the technical progress required by the County of San Diego has been met: (1) we need to finalize the driveway entrance area for the gate, (2) the internal roadway to connect to the bridge, (3) and completion of the bridge over the stream. (4) The path leading to the mountain where the Zen hall and the multi-use house of the Sangha were built. (4) The fire protection water area around the middle of the forest with the Zen hall and the house of the Sangha. (5). The road lot is completed to allow the fire truck to make a turn, within the specification required by the Fire Department. (6). Sewage drainage area and septic tank system need to be completed.

 

The meeting concluded 6 immediate steps that our temple needs to take, then it will be to next step on the foundation for construction works. According to the estimated professional calculations, our temple needs to prepare the expected financial resources to complete the 6 items which is 700,000 USD.

 

Our temple and civil engineers, and two Architects have been working with us for 4 years until now. Currently, we are preparing many steps to start the main construction to be built. To do that with progress and meaning, we are always grateful to our supporters, donors, and members of the temple who have always supported us until today. It is a noble blessing in the work of serving the Buddhadharma, contributing to spreading the good things of morality and peace to the public and to the faith in the Buddhadharma.

 

People say the first steps are the hardest but with the help of everyone, the process of building a meditation center will be much easier. We are calling out for help, for all correspondence to support, sponsor, donate to build, please contact Dharma Meditation Temple, 9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082. Support, sponsor, donate to the fund to build Dharma Meditation Temple in the following ways:

 

Donate to the Temple:

  •             Sakyamuni Buddhist Sangha of U.S. Dharma Meditation Temple

            (Chase bank)

            Account Number: 437026425

The Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States - Dharma Meditation Temple, is a U.S. nonprofit, tax-exempt charitable organization under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code. Namo Buddhaya, Your generosity is precious, Thank you for supporting the development of wisdom and compassion in the world. All Contributions, Donations are eligible for tax deductibility as permitted by law.

 

The Buddha in our hearts.

Sincerely with Compassion,

 

 

Thầy Thich Giac Chinh

(Liem D. Tran)

Founder-Abbot

PayPal ButtonPayPal Button
Sangha Building and Dharma Program Support DMT2022-page-001.jpg


Cập Nhật Công Trình Xây Dựng
Tâm Thư Vận Động Gây Quỹ Xây Dựng Thiền Viện Pháp Thuận

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,

Kính thưa Đại chúng, Quý Đạo hữu Đồng hương Phật tử, Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh,

 

Thiền Viện Pháp Thuận thành lập từ năm 2014 đến nay là nơi sinh hoạt Tâm Linh – Từ thiện Tôn giáo bất vụ lợi trong lòng Cộng Đồng đồng bào đồng hương Phật tử xa gần. Từ năm 2016 đến nay là thời gian trong tiến trình xin phép và mở đất Xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận. Trong điều kiện sinh hoạt tu học, phụng sự và phục vụ cộng đồng đồng bào Phật tử nhiều năm nhưng chưa có cơ sở vật chất để đáp ứng thuận tiện cho Phật sự và Phụng sự. Hiện tại Thiền viện Pháp Thuận đang nổ lực hết mình với sự gia tâm chú nguyện của Chư Tôn Đức, với sự nhiệt tâm Hộ Pháp của chư vị Thiện trí thức, Phật tử và quý Mạnh thường quân thường gia tâm ủng hộ cho Công Trình Xây Dựng Thiền viện Pháp Thuận được hanh thông sớm hoàn thành.

 

Dự án Xây dựng Thiền viện Pháp Thuận sẽ sớm khởi công Xây dựng khi đã đáp ứng đủ tiến độ kỹ thuật do Quận San Diego yêu cầu: (1) Thiền Viện chúng ta cần hoàn thiện khu vực lối vào của cổng, (2) đường nội bộ để kết nối với Cây cầu, (3) và hoàn thành Cây cầu qua suối. (4) Con đường dẫn lên núi nơi xây dựng Chánh điện và Nhà đa năng đa dụng của Thiền viện. (4) Khu vực nước phòng cháy chữa cháy xung quanh khu rừng giữa đoạn nối kết với Chánh Điện - Thiền đường và Nhà Tăng. (5). Khu đường được hoàn thiện để cho xe cứu hỏa rẽ vào và U Turn, nằm trong thông số kỹ thuật mà Sở cứu hỏa yêu cầu. (6). Khu vực thoát nước thải và hệ thống bể phốt (septic tank system) cần được hoàn thiện.

Như vậy 6 bước trước mắt mà Thiền viện chúng ta cần thực hiện, sau đó sẽ đến bước tiếp theo là nền móng cho công trình xây dựng của Chánh Điện và Nhà Tăng. Theo tính toán ước tính của giới chuyên môn, Thiền Viện cần chuẩn bị nguồn tài chánh dự kiến để hoàn thành 6 hạng mục là 700.000 USD (Bảy Trăm Ngàn Mỹ Kim).

 

Thiền Viện vô cùng tri ân tấm lòng từ bi và bàn tay nhân ái của Quý vị trong suốt thời gian qua đã và đang tận tâm yểm trợ và đóng góp cho việc xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận, các dự án xây dựng đang diễn ra tại Thiền Viện Pháp Thuận – Dharma Meditation Temple. Thông qua từ sự giúp đỡ quý báu của Đại chúng Phật tử và quý Mạnh thường quân sẽ là cơ hội quý báu giúp cho Thiền Viện Pháp Thuận tiếp tục quá trình xây dựng được thuận duyên. Sự ủng hộ đóng góp quý báu của Quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh và quý vị là phước lành cao quý trong công việc phụng sự Phật pháp, tạo nên sự trang nghiêm cho Đạo Tràng Tam Bảo, góp phần truyền bá những điều hữu ích, tốt đẹp đến với công chúng và Đồng bào Đồng Hương Phật tử xa gần.

 

Quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân và các bạn xa gần đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình xây dựng, xin tùy hỷ chung góp. Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.

 

Mọi Thư tín Liên lạc để ủng hộ, bảo trợ, cúng dường xây dựng xin liên lạc về Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple, 9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082 . Ủng hộ, bảo trợ, cúng dường xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple theo các cách thức:

 

  • Cúng dường ủng hộ từ Nhà Bank của Thiền Viện:

Sakyamuni Buddhist Sangha of U.S Dharma Meditation Temple

(Chase bank)

Account Number (Số Tài khoản): 437026425

https://www.dharmamountainnews.com/giving

 

Thay mặt Thiền Viện Pháp Thuận nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh công đức. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui, gia đình bình an hạnh phúc, luôn là người Hộ Pháp cao quý để tiếp bước vững vàng trên con đường của chư Phật và chư vị Bồ Tát.

TamThuGayQuyXayDung-page-001.jpg

Cúng dường Ủng hộ xây dựng Thiền Viện Pháp Thuận tại Nút Donate

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page