top of page

Sun, Aug 21

|

@ DHARMA MOUNTAIN-DHARMA MEDITATION TEMPLE

Ullambana Pavarana - Vu Lan Ceremony 2022

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU Ullambana Pavarana Ceremony - 盂蘭 解倒懸 - SUNDAY, AUGUST 21, 2022 @ 10:00 AM - 3:30 PM @ DHARMA MOUNTAIN DHARMA MEDITATION TEMPLE Tại Thiền Viện Pháp Thuận: 9755 OLD CASTLE RD, VALLEY CENTER, CA 92082 .

Registration is closed
See other events
Ullambana Pavarana - Vu Lan Ceremony 2022
Ullambana Pavarana - Vu Lan Ceremony 2022

Time & Location

Aug 21, 2022, 10:00 AM – 3:30 PM PDT

@ DHARMA MOUNTAIN-DHARMA MEDITATION TEMPLE

About the event

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU  Ullambana Pavarana Ceremony - 盂蘭 解倒懸 

SUNDAY, AUGUST 21, 2022

@ 10:00 AM - 3:30 PM

@ DHARMA MOUNTAIN

DHARMA MEDITATION TEMPLE

Tại Thiền Viện Pháp Thuận:

9755 OLD CASTLE RD, VALLEY CENTER, CA 92082

The Sangha and Community in practice, Pavarana Vu Lan Ceremony 2022, the day of practicing Mindfulness to honor our Parents - the Ceremony of Taking Refuge in the Three Jewels. On this day, we will celebrate to honor our Sangha and Parents, whom have dedicated their whole live for their children. 

All are welcome to attend on this special day at Dharma Mountain. 

=====

Thành kính cung thỉnh Chư Tôn đức Chứng minh. Trân trọng kính mời Quý Đồng hương Phật tử xa gần cùng tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu trong không gian Núi Rừng Thanh Tịnh Thiền Vị nơi Đạo Tràng Rừng Thiền Pháp Thuận Thiền Viện: 9755 OLD CASTLE RD., VALLEY CENTER, CA 92082.

@ 10:00 AM - 3:30 PM

@ DHARMA MOUNTAIN

Share this event

​All are welcome to attend on this special day at Dharma Mountain. To log in directly to Dharma Mountain's website for relevant information or to support us through donations, please scan DM’s QR code here:

 

 
Quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh xa gần phát tâm cúng dường ủng hộ Vui lòng quét mã QR của Thiền Viện để hỗ trợ Cúng dường Đại Lễ Vu Lan – Dâng Pháp Y Ca-sa, Cúng Dường Trai Tăng.

Quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân và các bạn xa gần đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình xây dựng hoặc phát tâm cúng dường ủng hộ cúng dường Vu Lan, xin tùy hỷ chung góp. Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ. 

DMT's supporters (3).jpg
DMT's supporters (1).jpg
DMT's supporters (2).jpg
bottom of page