top of page

Đại lễ Phật Đản 2568 & Phật giáo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Mỹ


Đại Lễ Phật Đản tại Rừng Thiền Pháp Thuận San Diego, California, U.S

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni,


Ngày Phật Đản – Phật đản là một sự kiện trọng đại và thiêng liêng để nhân loại và chư thiên kỷ niệm sự hiện diện của Đức Phật trên thế gian.


Thông qua sự kiện quan trọng của Đại lễ Vesak đang diễn ra trên toàn thế giới, đó là Ngày Chiêm niệm Quốc tế, lễ hội kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập diệt (Parinirvāna) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Śākyamuni Gautama Buddha.


Phật giáo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Mỹ, với sự quan tâm ngày càng tăng đối với giáo lý và thực hành của Phật giáo. Phật giáo là tôn giáo lớn thứ tư ở Hoa Kỳ, với 1,2% dân số được xác định là Phật tử. Phật giáo đã có những đóng góp đáng kể cho xã hội Mỹ bằng nhiều cách khác nhau:


Chánh niệm và Thiền định: Sự nhấn mạnh của Phật giáo vào chánh niệm và thiền định đã gây được tiếng vang với những người Mỹ đang tìm cách giảm căng thẳng, bình an nội tâm và tinh thần minh mẫn.


Nguồn tìm kiếm tâm linh: Nhiều người Mỹ đã chuyển sang Phật giáo như một sự thay thế tâm linh cho các tôn giáo truyền thống phương Tây, bị thu hút bởi sự nhấn mạnh vào sự phát triển cá nhân, lòng từ bi và sự chuyển hóa nội tâm.


Trao đổi văn hóa: Những ý tưởng và thực hành Phật giáo đã ảnh hưởng đến văn hóa Mỹ, từ các ứng dụng thiền định đến các phòng tập yoga, trong khi văn hóa Mỹ cũng đã định hình Phật giáo ở phương Tây, với những điều chỉnh như chánh niệm thế tục.


Công bằng xã hội: Sự nhấn mạnh của Phật giáo vào lòng từ bi, bình đẳng và liên kết đã truyền cảm hứng cho các Phật tử Mỹ tham gia vào hoạt động công bằng xã hội, ủng hộ các vấn đề như bình đẳng chủng tộc, chủ nghĩa môi trường và bình đẳng giới.


Đối thoại liên tôn giáo: Phật giáo đã góp phần vào các cuộc thảo luận và hợp tác liên tôn giáo, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo đa dạng ở Mỹ.


Giáo dục và Học bổng: Giới học thuật Hoa Kỳ đã đón nhận các nghiên cứu về Phật giáo, với các trường đại học cung cấp các khóa học và chương trình về triết học, lịch sử và văn hóa Phật giáo.


Xây dựng cộng đồng: Các cộng đồng và trung tâm Phật giáo đã mọc lên khắp nước Mỹ, mang lại cảm giác thân thuộc và hỗ trợ tinh thần cho các học viên.


Ảnh hưởng đến Tâm lý và Trị liệu: Các khái niệm Phật giáo như chánh niệm và lòng từ bi đã được áp dụng vào tâm lý học và trị liệu của Mỹ, tăng cường việc điều trị sức khỏe tâm thần và các phương pháp chăm sóc sức khỏe.


Nghệ thuật và Văn hóa: Phật giáo đã truyền cảm hứng cho nghệ thuật, văn học, âm nhạc và phim ảnh của Mỹ với các chủ đề và mô típ phản ánh giáo lý và tính thẩm mỹ của Phật giáo.


Tính đa dạng và hòa nhập: Phật giáo Hoa Kỳ đã trở nên đa dạng hơn, với sự đại diện ngày càng tăng từ các nền tảng dân tộc và chủng tộc đa dạng, thúc đẩy một cộng đồng tâm linh hòa nhập và công bằng hơn.


Chăm sóc sức khỏe: Thực hành chánh niệm và thiền định của Phật giáo đã được đưa vào chăm sóc sức khỏe, tăng cường chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân.


Chủ nghĩa bảo vệ môi trường: Giáo lý của Phật giáo về tính liên kết và vô thường đã truyền cảm hứng cho các nỗ lực hoạt động vì môi trường và bền vững.


Phật giáo đã bổ sung vào tấm thảm văn hóa của Mỹ, giới thiệu những truyền thống, nghệ thuật và lễ hội mới. Mối liên hệ giữa Phật giáo và xã hội Mỹ phản ánh một sự trao đổi năng động, trong đó Phật giáo làm phong phú thêm nền văn hóa và tâm linh Mỹ, trong khi văn hóa và các giá trị Mỹ cũng định hình sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây.


Nhân dịp này, chúng tôi tôn vinh sự đóng góp phong phú của các cộng đồng Phật giáo đa dạng ở mọi nơi trên thế giới và tái cam kết hợp tác cùng nhau trong các truyền thống tín ngưỡng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.

 

Phật ở trong tâm chúng ta,

Trân trọng,

 

Thích Giác Chinh

Ban Việt Ngữ Pháp Thuận


Hạ tải Toàn văn:


Đại lễ Phật Đản Phật giáo ngày càng có ảnh hưởng trong xã hội Mỹ
.pdf
Download PDF • 296KB

Bản English:


The Occasion of Vesak Day – Buddhist calendar year 2568 - 2024

Namo Sakyamuni Buddha,


Vesak Day, Buddha Day - Buddha's Birthday is a great and sacred event for mankind and gods to celebrate the Buddha's presence in the world.

Through the important event of Vesak taking place across the world, which is the International Day of Contemplation the festival commemorates the birth, enlightenment, and death (Parinirvāna) of Śākyamuni Gautama Buddha.

Buddhism has been increasingly influential in American society, with growing interest in its teachings and practices. Buddhism is the fourth largest religion in the United States, with 1.2% of the population identifying as Buddhist. Buddhism has made significant contributions to American society in various ways:

Mindfulness and Meditation: Buddhism's emphasis on mindfulness and meditation has resonated with Americans seeking stress reduction, inner peace, and mental clarity.

Spiritual Seeking: Many Americans have turned to Buddhism as a spiritual alternative to traditional Western religions, drawn to its emphasis on personal growth, compassion, and inner transformation.

Cultural Exchange: Buddhist ideas and practices have influenced American culture, from meditation apps to yoga studios, while American culture has also shaped Buddhism in the West, with adaptations like secular mindfulness.

Social Justice: Buddhism's emphasis on compassion, equality, and interconnectedness has inspired American Buddhists to engage in social justice activism, advocating for issues like racial equity, environmentalism, and gender equality.

Interfaith Dialogue: Buddhism has contributed to interfaith discussions and collaborations, promoting understanding and cooperation among diverse religious traditions in America.

Education and Scholarship: American academia has embraced Buddhist studies, with universities offering courses and programs on Buddhist philosophy, history, and culture.

Community Building: Buddhist communities and centers have sprung up across America, providing a sense of belonging and spiritual support for practitioners.

Influence on Psychology and Therapy: Buddhist concepts like mindfulness and compassion have informed American psychology and therapy, enhancing mental health treatment and wellness practices.

Art and Culture: Buddhism has inspired American art, literature, music, and film, with themes and motifs reflecting its teachings and aesthetics.

Diversity and Inclusivity: American Buddhism has become more diverse, with growing representation from diverse ethnic and racial backgrounds, fostering a more inclusive and equitable spiritual community.

Healthcare: Buddhist mindfulness and meditation practices have been incorporated into healthcare, enhancing patient care and well-being. 


Environmentalism: Buddhist teachings on interconnectedness and impermanence have inspired environmental activism and sustainability efforts.

Buddhism has added to the cultural tapestry of America, introducing new traditions, art, and festivals. The connection between Buddhism and American society reflects a dynamic exchange, with Buddhism enriching American culture and spirituality, while American culture and values also shaping the evolution of Buddhism in the West.

On this occasion, we celebrate the rich contributions of diverse Buddhist communities in every corner of the globe and recommit to working together across belief traditions to build a better world for everyone.


The Buddha in our hearts,

Sincerely,

                                                                                            

Honorable Thich Giac Chinh.


Vesak Day Message 2024 PRESS STATEMENT SBSUS
.pdf
Download PDF • 212KB

61 views0 comments

Kommentare


bottom of page