top of page

Chương trình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu & Dâng Pháp Y - Day of Vu Lan: Honor Our Parents Ceremony

Sakyamuni Buddhist Sangha of the United States (SBSUS)

Đạo Phật Khất Sĩ Hoa Kỳ

Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận

9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082

Phone: (619) 414-0106 | website: https://www.dharmamountainnews.com/

----------------------------------

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Ullambana Pavarana Ceremony 2021

Day of Honor Our Parents Ceremony - 盂蘭 解倒懸


Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Thiền Viện Pháp Thuận - Day of Vu Lan: Honor Our Parents Ceremony - 盂蘭 解倒懸 at Dharma Mountain

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo,

Cộng Đồng Đồng Bào Đồng Hương Phật Tử an lành,


Đạo Tràng Dharma Meditation Temple - Thiền Viện Pháp Thuận thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh & Trân trọng kính mời quý Đồng hương Phật tử, Thân hữu Thiền sinh và các Bạn xa gần tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Dâng Pháp Y Ca-sa tại Rừng Thiền Dharma Mountain Pháp Thuận Thiền Viện:


AUGUST 15, 2021 @ 9:30 AM - 3:00 PM

@ DHARMA MOUNTAIN

DHARMA MEDITATION TEMPLE – THIỀN VIỆN PHÁP THUẬN 9755 OLD CASTLE RD, VALLEY CENTER, CA 92082


The Sangha and Community in practice - Pavarana Ceremony 2021. The day of practicing Mindfulness to honor our Parents - the Ceremony of Taking Refuge in the Three Jewels. Sunday- Day of Mindfulness and the Celebration of Vu Lan. On this day, we will celebrate to honor our parents, whom have dedicated their whole live for their children.


Schedule | Lịch Trình


@ Saturday August 14, 2021: @ 9:30 AM – 5:00 PM:

Khóa Tu Thực Hành Quán Niệm Ân Đức Tam Bảo – Ân Đức Sanh Thành – Lễ Quy Y Tam Bảo


The day of practicing Mindfulness of the Three Jewels – the practicing to honor our Parents - the Ceremony of Taking Refuge in the Three Jewels.


@ Sunday August 15, 2021:

Ngày Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu – Dâng Pháp Y Ca-sa – Vu Lan Ceremony


  • 9:30 AM: Thiền hành | Walking meditation

  • 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan Celebration Ceremony: Đại Lễ Vu Lan Dâng Pháp Y Ca-sa | Ceremony to Offer Kasaya robe to the Sangha Lễ Cài Hoa Hồng Ân Đức Sanh Thành | Celebrate to honor our Parents 12:30 PM: Lễ Cúng Dường Trai Tăng | Lunch Dana Offering to Sangha and Buddhists


We Sincerely invite the Venerable in the Sangha to attend and Sincerely invite fellow Buddhists,

Zen students and friends far and near to join us.


Trân trọng,

An vui với Lòng Từ,


Thích Giác Chinh

Trụ Trì - Founder


Ngày Hội Vu Lan Báo Hiếu, ngày Tăng Đoàn câu hội, ngày Cộng động Dâng Pháp Y Ca-sa.01 A Vu Lan 2021 _ Dharma Mountain TV.Pháp Thuận
.pdf
Download PDF • 344KB

116 views0 comments

Comments


bottom of page