top of page

Mục lục Nghi thức Tụng Niệm Thiền phái Phật giáo Khất sĩ Hoa Kỳ

Updated: Mar 29, 2021

Mục lục Nghi thức Tụng Niệm

Lời Tựa

Đây là những nghi thức tụng niệm nhật tụng Thiền môn trong Thiền phái Phật giáo Khất sĩ Hoa Kỳ. Các Nghi thức tụng niệm được biên soạn, biên dịch thuần bằng chữ quốc ngữ với văn phong pháp ngữ Tiếng Việt.


Đáp ứng tinh thần tu học tương thích với tính ứng dụng và thích nghi trong bối cảnh của Mỹ Quốc, Thiền phái Phật giáo Khất sĩ Hoa Kỳ - Đạo Phật Khất sĩ Hoa Kỳ đã cho kết tập thành bộ Nghi thức Tụng Niệm. Do Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing xuất bản và ấn hành.


Lời khuyên trước khi Tụng niệm

Nghi Thức:


Nghi thức Cúng dường Tam Bảo

Nghi thức Thọ trì

Nghi Thức Công Phu Tại Gia

Nghi thức Sám hối

Nghi thức cúng Cửu Huyền Thất Tổ

Nghi Thức Chúc Tán và Tưởng niệm Tổ sư

Nghi Thức Cầu An

Nghi Thức Cúng Ngọ

Nghi Thức Thọ Trai

Nghi Thức Tắm Phật

Nghi Thức Vu Lan

Nghi Thức Hôn Lễ

Nghi Thức Truyền Thọ Ba Quy Năm Giới

Nghi Thức Truyền Giới Khất sĩ

Nghi Thức Tụng Giới Khất sĩ

Nghi Thức Tụng Năm Giới

Nghi Thức Cầu Siêu

Nghi thức Cúng Thất

Nghi Thức Tẩy Tịnh Nhập Liệm

Nghi Thức Thành Phục để Thọ Tang

Kinh Văn:

Kinh chuyển pháp luân

Kinh Từ bi

Kinh Vô ngã tướng

Kinh Thánh đạo Tám ngành

Kinh tứ niệm xứ (Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm)

Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Kinh Phước Đức

Kinh Tám Diều Giác Ngộ của Các Bậc Đại Nhân

Kinh Người Biết sống Một Mình

Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây

Duyên khởi kinh

Kinh Người Áo Trắng

Kinh Đại Bi Quan Âm – Diệu Pháp Liên Hoa Kinh

Kinh Kaccayanagotta (Kinh Hải Đảo Tự Thân)

Kinh A Di Đà

Phụ Lục:

Các bài Kệ tụng

Các bài sám tụng


Trình bày - Bìa: DharmaMountain Graphic Design.

Comments


bottom of page