top of page

Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing Đã Tiến Hành In Bản Mẫu Bộ Nghi Thức Tụng Niệm

Updated: Nov 17, 2021

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đoàn,

Kính thưa Đại chúng,


Thầy Thích Giác Chinh Đại diện NXB. Dharma Mountain nhận Bộ Mẫu NTTN.

Bộ Nghi Thức Tụng Niệm (NTTN) là những nghi thức tụng niệm nhật tụng Thiền môn trong Thiền phái Phật giáo Khất sĩ Hoa Kỳ. Các Nghi thức tụng niệm được biên soạn, biên dịch thuần bằng chữ quốc ngữ với văn phong pháp ngữ Tiếng Việt.


Sau những năm tháng biên soạn, biên dịch, hiện tại đang trong giai đoạn hiệu đính để bộ Nghi Thức Tụng Niệm sớm hoàn thành.


Nhân duyên để bộ Nghi Thức Tụng Niệm Thiền phái Phật giáo Khất sĩ Hoa Kỳ được tiến hành cho đến hôm nay là đáp ứng tinh thần tu học tương thích với tính ứng dụng và tính thích nghi trong bối cảnh của Mỹ Quốc. Vì vậy, Thiền phái Phật giáo Khất sĩ Hoa Kỳ - Đạo Phật Khất sĩ Hoa Kỳ đã cho kết tập thành bộ Nghi thức Tụng Niệm, do Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing xuất bản và ấn hành.


Vậy nên việc phát nguyện in ấn trong xuất bản bộ Nghi thức Tụng Niệm là Phật sự thiết thực trong tu học ứng dụng và góp phần truyền bá Đạo Phật ứng dụng vào đời sống thực tiễn trong bối cảnh của Mỹ Quốc.


Nhà xuất bản: Dharma Mountain Publishing tại San Diego đã tiến hành in bản mẫu bộ Nghi Thức Tụng Niệm để thuận tiện và kịp thời trong công việc Biên tập & Hiệu đính trước khi cho in xuất bản trong thời gian tới.


Quý chư tôn Đức, quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình Phật sự Ấn Tống In Kinh xin tùy hỷ chung góp hoàn toàn với mục đích phi thương mại – phi lợi nhuận, dùng để tụng niệm tu học, truyền bá Pháp bảo và ấn tống cúng dường. Trong tâm niệm thiện lành, nhằm để tạo ra cơ hội quý báu cho nhiều người nhiều nơi, với phước lành cao thượng trong việc chung tay góp sức từ nhiều nơi, với ước nguyện là truyền bá giáo pháp để tạo ra sự hữu ích, cân bằng trong cuộc sống. Những lời dạy và chỉ dẫn minh triết từ những giáo lý giác ngộ của Đức Phật, của chư vị Tổ sư và của chư vị Thiện tri thức là để nhằm góp phần vào cuộc sống bình an, thịnh vượng, nhân văn và đạo đức cho xã hội.


Mọi Thư tín Liên lạc để ủng hộ, bảo trợ cúng dường ấn tống xin liên lạc về:

Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple

Dharma Mountain Publishing

9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082


Tel: 619-414-0106


Hoặc ủng hộ, bảo trợ cúng dường ấn tống Online tại:


Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.Trân trọng,Khất Sĩ Thích Giác Chinh

Founder of SBSUS. – Dharma Mountain Publishing


Bìa Nghi Thức Tụng Niệm. Trình bày: DharmaMountain Graphic Design.


Comentários


bottom of page