top of page

Phật sự Ấn Tống In Kinh Nghi Thức Tụng Niệm

Lời Thưa

Phật sự Ấn Tống In Kinh Nghi Thức Tụng Niệm


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Thường Trụ Trong Mười Phương,

Nam Mô Khai Khất Sĩ Môn Tôn sư Minh Đăng Quang,

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Đoàn,

Kính thưa Đại chúng,


Thưa rằng: vào năm 2014 Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận ­- Dharma Meditation Temple được thành lập tại San Diego, Tiểu bang California, là nơi sinh hoạt Tâm Linh – Từ thiện Tôn giáo bất vụ lợi trong lòng Cộng Đồng. Trong Phật sự sinh hoạt tôn giáo và thờ phượng thì luôn luôn đi đôi với Nghi lễ Tâm linh, trong Nghi Lễ sinh hoạt tu học Tâm linh thì không thể thiếu Nghi Thức Tụng Niệm.

Vì vậy: Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận ­- Dharma Meditation Temple đã đến một ngôi Chùa trong cùng Tông môn để xin mượn 150 quyển Kinh Nghi Thức Tụng Niệm để hầu có Kinh cho Cộng đồng Phật tử xa gần cùng Tụng đọc thực hành trong tu học. Trãi qua 3 năm từ năm 2018 đến năm 2021 sinh hoạt tu học trong các thời khóa Tụng niệm, quý Đồng hương Phật tử đại chúng hữu duyên sau khi tụng đọc thực hành cùng Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận nhận thấy hữu ích và màu nhiệm nên đã xin thỉnh gần hết số Kinh 150 quyển ấy về nhà để tụng niệm tu hành tại gia.

Trong đạo tình tu học quý báu ấy: Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận – Dharma Meditation Temple nhận thấy tâm nguyện thiện lành trong cộng đồng Phật tử đã thiết tha trong thực hành Tụng niệm nên Thiền Viện Pháp Thuận tiến hành Phật sự Ấn Tống in Kinh Nghi Thức Tụng Niệm, nhằm để đáp ứng tâm nguyện Tụng niệm hoặc thỉnh về nhà tiếp tục Tụng đọc như lâu nay của Cộng đồng Phật tử gần xa.

Nhân duyên lành hội đủ: Sau hơn 1 năm 6 tháng biên soạn Nghi Thức Tụng Niệm, để kịp thời in ấn và xuất bản cho cộng đồng đồng bào Phật tử có Kinh để tụng đọc trong Tu học, Đạo Tràng Thiền Viện Pháp Thuận tiến hành Phật sự Ấn Tống in Kinh Nghi Thức Tụng Niệm, với số lượng dự kiến:

  1. Năm trăm – 500 quyển Kinh Nghi Thức Tụng Niệm

  2. Năm trăm – 500 quyển Kinh – Chú Đại Bi 3 ngôn ngữ khổ nhỏ (Phạn – Việt - Anh)

  3. Năm trăm – 500 quyển Kinh Sức Mạnh Quan Âm khổ nhỏ (một mặt là kinh Sức Mạnh Quan Âm, một mặt là Năm Giới bổn)

Quý chư tôn Đức, quý Đồng hương Đạo hữu Hộ Pháp, Quý Mạnh thường quân, các bạn Thân hữu thiền sinh đủ duyên phát tâm lành muốn yểm trợ công trình Phật sự Ấn Tống In Kinh xin tùy hỷ chung góp hoàn toàn với mục đích phi thương mại – phi lợi nhuận, dùng để tụng niệm tu học, truyền bá Pháp bảo và ấn tống cúng dường. Trong tâm niệm thiện lành, nhằm để tạo ra cơ hội quý báu cho nhiều người nhiều nơi,với phước lành cao thượng trong việc chung tay góp sức từ nhiều nơi, với ước nguyện là truyền bá giáo pháp để tạo ra sự hữu ích, cân bằng trong cuộc sống, những lời dạy và chỉ dẫn minh triết từ những giáo lý giác ngộ của Đức Phật, của chư vị Tổ sư và của chư vị Thiện tri thức là để nhằm góp phần vào cuộc sống bình an, thịnh vượng, nhân văn và đạo đức cho xã hội.


Liên lạc với chúng con – chúng tôi để ủng hộ, bảo trợ cúng dường ấn tống:

Thiền Viện Pháp Thuận - Dharma Meditation Temple

9755 Old Castle Road, Valley Center, CA 92082

Tel: 619-414-0106

Mọi ủng hộ đều được cấp giấy biên nhận khấu trừ thuế theo luật của Tiểu Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.


Trân trọng,


Thay mặt Thiền Viện Pháp Thuận,

Trụ Trì Khất sĩ Thích Giác Chinh

Founder of SBSUS – Dharma Mountain Publishing

Ấn Tống Kinh Nghi Thức Tụng Niệm
.pdf
Download PDF • 226KB


Comments


bottom of page